Skip to main content

Природне одлике


Специфично мочварно подручје састављено од сплетова старих рукаваца који су испуњени водом током године, насталих вишегодишњим измештањем корита Западне Мораве и више десетине  новонасталих језераца насталих антропогеним утицајем. Одликује  се природним лепотама и разноврсношћу биљног и животињског света. У геолошком погледу простор Осредка одликују палеозојски кристални шкриљци , високог степена метаморфизма  у подини, преко којих се простире неогени и квартарни стенски комплекс. Овом  стенском комплексу припадају и познати беловодски пешчари који се користе као грађевински материјал.

Историјат

Током дужег времнског периода,  Западна Морава је мењала свој ток, где су природним пресецањем вратова меандера у долини реке остале бројне мртваје које народ назива ,,Моравиште”. Формирана су два меандра,која заједно са током Западне Мораве имају изглед осмице. На старом кориту остале су три велике баре окружене бујном вегетацијом, а данас постоје око више десетина  ископина (језераца) настала као последица антропогених утицаја, интензивном експлоатацијом шљунка дуж правца старог корита, који су се испунили водом, рибом и барским биљкама, они  се повремено и приликом већих поплава освежавају водом и рибом из новог корита Западне Мораве.

Флора

Посебна одлика резервата су пространства жутог локвања (Nuphar lutea) у неким од бара, који је строго заштићена врста у Србији. Порисутне су и друге заштићене врсте (раставић, зова, гавез, чичак, гроњасти шиљ) као и угрожене биљне врсте (црна јова и  пољски брест). Заштићено подручје карактерише присуство белих врба ракита, црних и белих топола, у малом проценту постоје остаци, некада присутних плавних лужњакових шума. Тренутно стање  забележених биљних врста је више од 170. Подаци о флори  су наведени у студији, а допуњени теренским истраживањима 2021. године који ће се наставити у наредном периоду.

Фауна

Осредак поседује повољне услове за гнежђење  заштићених врста птица пре свега мочварица. Тренутно стање броји око 83 птица од којих је 60 под заштитом.
СРП,,Осредак“ је уточиште и 12 врста риба, 3 врсте водоземаца краставе жабе, зелене краставе жабе и велике зелене жабе, 4 врсте гмизаваца, (барске корњаче, белоушке рибарице, смука) и 8 врста сисара од којих су под заштитом  ласица, видра и дивља мачка,  што представља тренутно забележено стање. У току је теренско истраживање водених бескичмењака

Контакт

Рекламације: 0800 031 037
Централа:
 037 423 026
Комерцијала: 037 443 073
Књиговодство: 037 425 999
Финансије: 037 438 792

Пратите нас

    

Текући рачун

Комерцијална банка
205-4363-94